Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików Cookies
Dane Administratora Danych Osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bożena Kropka prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka,
ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie, NIP 5481628535, REGON 072764738.
Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem
e-mail: gabinet@bozenakropka.pl
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach i na różnych
podstawach:

 1. W celu odpowiedzi na zapytania o ofertę, sprzedaży produktów i świadczenia usług,
  a także realizacji zamówień dokonywanych poprzez strony internetowe
  https://bozenakropka.pl oraz https://ugotusobiezdrowie.pl, Administrator przetwarza
  takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby,
  numer PESEL lub numer NIP, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną
  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane
  osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności
  zmierzających do zawarcia umowy.
  Dodatkowo – w celu udzielenia konsultacji dietetycznej – Administrator przetwarza
  szczególne kategorie danych osobowych dotyczące stanu zdrowia, dane genetyczne i dane
  biometryczne. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a
  RODO, który pozwala przetwarzać takie dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą,
  wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych.
 2. W celu wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających
  z przepisów prawa Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko,
  firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer PESEL lub numer NIP, adres e-mail.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala
  przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się
  przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator
  przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres
  siedziby, numer PESEL lub numer NIP, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną
  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane
  osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie
  uzasadniony interes.
 4. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronach
  internetowych należących do Administratora (https://bozenakropka.pl oraz
  https://ugotusobiezdrowie.pl), Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: data i
  godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj
  przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na
  stronie, odwiedzone podstrony. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator
  danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. poznanie aktywności
  klientów na stronie internetowej.
 5. W celu administrowania stronami internetowymi (https://bozenakropka.pl oraz
  https://ugotusobiezdrowie.pl) Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: adres IP,
  data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie
  operacyjnym – dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy
  każdorazowym korzystaniu ze stron należących do Administratora. Podstawą prawną
  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane
  osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie
  uzasadniony interes tj. administrowanie stroną internetową.
 6. W celu obsługi kont w mediach społecznościowych, tj. fanpage na portalu Facebook pod
  nazwą Bożena Kropka i 6 kroków wyjścia z alergii – grupa wsparcia oraz konta na portalu
  Instagram pod nazwą dietetyk_Bożena Kropka Administrator przetwarza takie dane
  osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, treści pozostawione w związku z
  komentarzami, polubienia, udostępnieniem, obserwacją tych kont. Podstawą prawną
  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane
  osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  Natomiast szczegóły przetwarzania danych osobowych w ramach kont w mediach
  społecznościowych znajdują się w politykach prywatności właścicieli poszczególnych
  portali społecznościowych (administratorów portali społecznościowych).
 7. W celu publikacji opinii o produktach i usługach (na stronach internetowych i kontach
  w mediach społecznościowych Administratora) Administrator przetwarza takie dane
  osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie
  dobrowolnie udzielonej zgody.
 8. W celu marketingowym, tj. w celu przesyłania ofert marketingowych, reklam i ofert
  handlowych, newslettera Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i
  nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust.
  1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie
  udzielonej zgody.
 9. W celu promocyjnym i informacyjnym (na stronach internetowych i kontach w mediach
  społecznościowych Administratora) Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:
  wizerunek utrwalony w trakcie warsztatów stacjonarnych. Podstawą prawną przetwarzania
  danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na
  podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  Wymóg podania danych osobowych:
  Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.
  Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne,
  aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług Administratora.
  Prawo wycofania zgody:
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili
  może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.
  Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w
  tym celu wystarczy wysłać e-maila bezpośrednio na adres: gabinet@bozenakropka.pl.
  Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej
  cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było
  nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane
  osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:
  Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu
  o profilowanie.
  Odbiorcy danych osobowych:
  Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na
  zlecenie Administratora np. firmom dostarczającym usługi informatyczne, firmom
  świadczącym usługi księgowe, firmom kurierskim. Ponadto z właściwego przepisu prawa lub
  decyzji właściwego organu może wynikać konieczność przekazania Pana/Pani danych
  osobowych również innym podmiotom, jednak każdy taki przypadek udostępnienia danych
  osobowych jest poddany przez Administratora starannej analizie.
  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:
  Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się
  poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pana/Pani dane mogą być przekazywane
  wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których decyzją Komisji
  Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.
  W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
  określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do
  państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych
  klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul
  ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję,
  zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46
  RODO).
  Okres przetwarzania danych osobowych:
  Administrator przechowuje Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do
  realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki istnieje podstawa prawna
  przechowywania danych.
  Dane osobowe są przetwarzane przez okres:
  • trwania umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do
  momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów określonego
  przepisami prawa — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu
  zawarcia i wykonania umowy;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do
  danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania —
  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu administratora;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych
  osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies
  i administrowania stroną internetową.
  Uprawnienia podmiotów danych:
  Posiada Pan/Pani prawo do:
 10. Dostępu do swoich danych osobowych, a więc ma Pan/Pani prawo do uzyskania od
  Administratora potwierdzenia, że przetwarza Państwa dane osobowe. Ponadto ma Pan/Pani
  prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, uzyskania ich kopii, a także
  uzyskania informacji o: celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych,
  odbiorcach (lub kategoriach odbiorców) danych, planowanym okresie przechowywania
  danych, a także o wszelkich prawach, które Panu/Pani przysługują w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 11. Sprostowania danych osobowych, co oznacza, że przysługuje Panu/Pani prawo żądania
  od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych,
  które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych (w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).
 12. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo to przysługuje
  Panu/Pani, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w inny sposób przetwarzane,
  • cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy
  prawnej przetwarzania danych,
  • wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
  uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
  przewidzianego, któremu podlega Administrator.
  Administrator może odmówić usunięcia Pana/Pani danych osobowych w takim zakresie, w
  jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator, lub do
  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
  władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
  historycznych lub do celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które polega na możliwości żądania
  przez Pana/Panią od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących
  przypadkach:
  • jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani usunięciu
  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • w sytuacji, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
  przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń,
  • jeżeli wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia,
  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
  podstaw tego sprzeciwu.
 14. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych osobowych przysługuje wtedy, gdy podstawą przetwarzania tych
  danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dlatego
  w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych
  osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z
  Pana/Pani szczególną sytuacją. Jednak, zgodnie z przepisami Administrator może
  odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że: istnieją prawnie uzasadnione
  podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw
  i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. Przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo otrzymać
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
  maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, pod warunkiem, że dane są
  przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i jednocześnie przetwarzanie
  danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach
  możliwa jest odmowa ich spełnienia (po analizie i wyłącznie w sytuacji, gdy odmowa
  uwzględnienia żądania jest konieczna).
  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w Polityce prywatności, można kontaktować się
  z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail:
  gabinet@bozenakropka.pl.
  Natomiast jeżeli dane osobowe umieszczone zostały przez Pana/Panią na koncie
  Administratora dostępnym w mediach społecznościowych, to w celu realizacji wskazanych
  wyżej praw należy zwrócić się do właścicieli poszczególnych portali społecznościowych
  (administratorów portali społecznościowych). Administrator nie ma bowiem pełnego wpływu
  na operacje przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe.
  Prawo do wniesienia skargi:
  Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
  prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Informacja na temat plików Cookies:
  Administrator na swoich stronach internetowych, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje
  tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie,
  tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system
  Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług
  Administrator korzysta (np. Google, Facebook, Instagram).
  Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, przykładowo takie, jak:
  • zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu
  uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu
  z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed
  dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies
  są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać
  z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu
  ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem
  sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji – w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak
  odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej
  wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych
  podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem
  ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji – jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies
  umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie
  trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi
  korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować,
  w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę
  internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe
  zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową
  i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia
  aktywności i tworzenia statystyk Administrator wykorzystuje narzędzia Google, takie
  jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy
  Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej
  plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w
  usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
  Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies, jednak każdy
  użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki we własnym urządzeniu.
  Postanowienia końcowe:
  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu
  ochrony danych osobowych.
Copyright © 2022 Bożena Kropka | Made by PRSites | Szkolenia napędza platforma Publigo