Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki i zasady dostarczania na rzecz Kupujących treści cyfrowych przez Sprzedawcę Bożenę Kropka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka, ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie, NIP 5481628535, REGON 072764738, za pośrednictwem Platformy sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie dostępnej pod adresem https://ugotujsobiezdrowie.pl/

§1

Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

Koncie Kupującego –należy przez to rozumieć konto założone na Platformie Sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie, gdzie gromadzone są dane podane przez Kupującego, dostępne po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające dostęp do zakupionego Produktu/Produktów.

Kupującym– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która uzyskała dostęp do Platformy sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie i zakupiła Produkt/Produkty na zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

Produkcie/Produktach –należy przez to rozumieć treści cyfrowe w postaci filmów i innych materiałów szkoleniowych o tematyce prozdrowotnej oferowane i dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie.

Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie –należy przez to rozumieć internetowy system informatyczny dostępny dla Kupującego pod adresem https://ugotujsobiezdrowie.pl/, udostępniany Kupującemu przez Sprzedawcę w celu dostarczenia mu zakupionego Produktu/Produktów.

Sprzedawcy –należy przez to rozumieć Bożenę Kropka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka, ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie, NIP 5481628535, REGON 072764738.

Umowie–należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowę, przedmiotem której jest dostarczanie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego treści cyfrowych (Produktu/Produktów) za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie.

Zamówieniu–należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego, składane za pomocą formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, przedmiotem której jest dostarczanie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego treści cyfrowych (Produktu/Produktów) za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie.

§2

Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Warunkiem zakupu Produktu/Produktów jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Kupującemu przed zawarciem Umowy, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Kupującego
  w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej: http://ugotujsobiezdrowie/regulamin
 3. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący potwierdza, że:
 4. zapoznał się z treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu,
 5. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy,
 6. podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 7. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści powszechnie uznanych za obraźliwe, sprzecznych z dobrymi obyczajami, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych i/lub w jakikolwiek inny sposób naruszające prawa osób trzecich.
 8. Kupujący zobowiązuje się do przekazywania prawdziwych, kompletnych
  i niewprowadzających w błąd informacji.

§3

Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby udostępnione przez niego Produkty były na najwyższym poziomie merytorycznym.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Kupującego do treści niniejszego Regulaminu.

§4

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: gabinet@bozenakropka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (33) 445 45 63
 4. Kontakt z działem obsługi/działem technicznym: gabinet@bozenakropka.pl

§5

Warunki korzystania z Platformy sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie

 1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z Platformy sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie wyłącznie tym Kupującym, którzy dokonali rejestracji na Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie za poznając się i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, które posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia).
 3. Korzystanie z Platformy sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie odbywa się za pośrednictwem strony https://ugotujsobiezdrowie.pl/,po zalogowaniu się.
 4. Identyfikacja Kupującego na Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie następuje na podstawie identyfikatora (adres e-mail) i hasła zdefiniowanego przez Kupującego. Adres email jest dopasowany do IP urządzenia, użytego podczas rejestracji.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy identyfikatora i hasła dostępu,
  o których mowa w ust. 4. W razie podejrzenia poznania identyfikatora i hasła przez osobę nieuprawnioną Kupujący jest zobowiązany zmienić hasło.
 6. Korzystanie z Platformy sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie wymaga od Kupującego:
 • posługiwania się własnym komputerem, laptopem lub innym urządzeniem
  z dostępem do sieci Internet,
 • posługiwania się własnym oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej
  z obsługą cookies i JavaScript,
 • posiadania połączenia z siecią Internet,
 • dostępu do poczty elektronicznej,
 • posiadania zainstalowanego oprogramowania do odczytu plików w formacie PDF.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub nieodpowiednią konfigurację oprogramowania lub sprzętu Kupującego, a także za przypadki, gdy Kupujący nie może korzystać z Produktu/Produktów na skutek problemów sprzętowych lub problemów
  z łączem internetowym.

§6

Zakładanie Konta Kupującego

i dokonywanie Zamówienia na Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie

 1. Do dokonania Zamówienia konieczne jest założenie Konta Kupującego na Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie.
 2. Aby założyć Konto na Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie należy wypełnić formularz rejestracji dostępny przy zakupie kursu.
 3. Logowanie na Konto Kupującego odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się na Konto Kupującego,
  a następnie wypełnić formularz Zamówienia i dokonać wyboru zamawianego Produktu/Produktów.
 5. Wypełniając formularz Zamówienia, Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 6. Po wypełnieniu formularza Zamówienia Kupujący klika na przycisk wyślij.

§7

Cena i oferowane metody płatności

 1. Cena Produktów jest ceną brutto, podaną w złotych polskich.
 2. Zapłata za Zamówiony Produkt/Produkty następuje przy wykorzystaniu systemu płatności on-line Blue Media. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Sprzedawcę faktury w formie elektronicznej, jak również faktury korygującej i duplikatu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

§8

Wykonanie Umowy

 1. Po wysłaniu formularza Zamówienia oraz uregulowaniu płatności za Produkt/Produkty przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia.
 2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Kupującemu przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie wypełniania formularza Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia na Produkt/Produkty i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2, zostaje zawarta Umowa między Sprzedawcą a Kupującym. Od tego momentu Kupujący ma pełny dostęp do Produktu/Produktów.

§9

Korzystanie z udostępnionych materiałów i prawa autorskie

 1. Wszelkie filmy i materiały szkoleniowe udostępnione przez Sprzedawcę na Platformie sprzedażowej Ugotujsobiezdrowie są objęte prawami autorskimi przysługującymi Sprzedawcy.
 2. Kupujący upoważniony jest do korzystania z udostępnionych mu zasobów i materiałów szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie tych zasobów i materiałów, zamieszczonych na Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§10

Okres trwania i rozwiązanie Umowy

Dostęp do zakupionego Produktu/Produktów wynosi 365 dni od momentu zawarcia Umowy. Po upływie tego czasu Umowa ulega rozwiązaniu, a dostęp Kupującego do materiałów szkoleniowych na  Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie ulega zablokowaniu.

§11

Odstąpienie od Umowy

Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdyż jest to umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a wykonanie przedmiotu Umowy przez Sprzedawcę rozpoczyna się za wyraźną zgodą Kupującego wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12

Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w sprawach dotyczących realizacji Umowy.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy zgłaszać należy na adres e-mali: gabinet@bozenakropka.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Kupującego (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Kupującego sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną, o ile Kupujący podał adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zaniechanie odpowiedzi w terminie 14 dni traktuje się jako uwzględnienie reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego lub skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  1. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
 3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia
  i wykonania Umowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
  b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na jego zlecenie (np. dostawcom usług IT, firmom księgowym)
 4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną Umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania tej Umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. Kupującemu, którego dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupujących znajdują się Polityce prywatności.

§15

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Copyright © 2022 Bożena Kropka | Made by PRSites | Szkolenia napędza platforma Publigo