Regulamin

Regulamin zakupów
Niniejszy Regulamin zakupów i korzystania ze Sklepu internetowego oraz Platformy
szkoleniowej Ugotuj sobie zdrowie, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki
i zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym
https://bozenakropka.pl oraz na Platformie szkoleniowej Ugotuj sobie zdrowie dostępnej pod
adresem internetowym https://ugotujsobiezdrowie.pl/
Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką
prywatności Sprzedawcy i przestrzegania ich postanowień.
Siedziba Sprzedawcy:
Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka, ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie
Kontakt ze Sprzedawcą jest także możliwy:
• poprzez pocztę elektroniczną: gabinet@bozenakropka.pl
• telefonicznie pod numerem telefonu: (33) 455 45 63 lub 602 705 601
§1.
Definicje
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Bożenę Kropka prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka, ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie,
NIP 5481628535, REGON 072764738;
Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod
adresem internetowym https://bozenakropka.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać
zakupu Towarów, Treści cyfrowych oraz Usług;
Platformie szkoleniowej – należy przez to rozumieć Platformę szkoleniową Ugotuj sobie
zdrowie dostępną pod adresem internetowym https://ugotujsobiezdrowie.pl/, za pośrednictwem
której Klient może dokonać zakupu Treści cyfrowych (kursów online) i z tych Treści korzystać;
Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonać
czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu lub Platformy szkoleniowej;
Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego lub
zamierzającego dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu lub Platformy
szkoleniowej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także
osobę fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw.
przedsiębiorca na prawach konsumenta);
Towarze – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, dostępną w sprzedaży w Sklepie, w
szczególności książki oraz suplementy diety;
Treści cyfrowej – należy przez to rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
dostępne w sprzedaży w Sklepie lub na Platformie szkoleniowej, w szczególności ebooki oraz
kursy online;
Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną odpłatnie na rzecz Klienta przez
Sprzedawcę, dostępną w sprzedaży w Sklepie, w szczególności konsultacje dietetyczne oraz
warsztaty stacjonarne;
Produktach – należy przez to rozumieć Towar, Treść cyfrową oraz Usługę, dostępne w
sprzedaży w Sklepie lub na Platformie szkoleniowej;
Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożone z wykorzystaniem formularza dostępnego
w Sklepie lub na Platformie szkoleniowej oświadczenie woli Klienta określające: rodzaj i liczbę
zamawianych Produktów, wybrany sposób dostawy i płatności oraz dane Klienta, stanowiące
ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;
Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, przedmiotem której jest
sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru lub/i Treści cyfrowych na rzecz Klienta lub świadczenie
usług zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
Usłudze świadczonej drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć usługę dostępną pod
adresem internetowym https://bozenakropka.pl lub https://ugotujsobiezdrowie.pl/, która jest
świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych
Regulaminem, tj. usługę nieodpłatną taką, jak: usługa Konta, usługa formularza Zamówienia oraz
usługę odpłatną dostępną w sprzedaży w Sklepie, w szczególności konsultacje dietetyczne w
formie online;
Rejestracji – należy przez to rozumieć czynność dokonywaną przez Klienta z wykorzystaniem
formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta w Sklepie lub na Platformie szkoleniowej,
przy użyciu którego może on dokonywać zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
Koncie – należy przez to rozumieć indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów
informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta oraz informacje
dotyczące dokonanych Zamówień;
Loginie – należy przez to rozumieć adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do
Konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji;
Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji;
Polityce prywatności – należy przez to rozumieć Politykę prywatności dostępną pod adresem
internetowym https://bozenakropka.pl oraz https://ugotujsobiezdrowie.pl/
§2.
Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu oraz Platformy szkoleniowej jest zapoznanie
  się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i przestrzeganie ich postanowień.
 2. Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności jest nieodpłatnie udostępniana Klientowi przed
  złożeniem Zamówienia, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona
  i utrwalona przez Klienta w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej
  https://bozenakropka.pl lub https://ugotujsobiezdrowie.pl/.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Klient potwierdza, że:
  a) zapoznał się z treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki
  prywatności,
  b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy,
  c) podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają
  jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Korzystanie ze Sklepu oraz Platformy szkoleniowej jest możliwe pod warunkiem zapewnienia
  przez Klienta na jego własny koszt:
  a) posługiwania się własnym komputerem, laptopem, smartfonem lub innym urządzeniem
  z dostępem do sieci Internet,
  b) posiadania połączenia z siecią Internet,
  c) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  d) prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji
  z włączoną opcją obsługi plików typu cookies i JavaScript (np. Mozilla Firefox, Google
  Chrome, Safari, Opera),
  e) posiadania zainstalowanego oprogramowania do odczytu plików w formacie PDF, Word,
  Excel,
  f) w przypadku niektórych Treści cyfrowych oraz odpłatnych usług świadczonych drogą
  elektroniczną (kursy online, konsultacje dietetyczne w formie online) może zaistnieć
  potrzeba zainstalowania dodatkowego oprogramowania, o czym Klient jest każdorazowo
  informowany przed dokonaniem zakupu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub nieodpowiednią konfigurację
  oprogramowania lub sprzętu Klienta, a także za przypadki, gdy Klient nie może korzystać ze
  Sklepu lub z Platformy szkoleniowej na skutek problemów sprzętowych lub problemów
  z łączem internetowym.
 6. Korzystanie ze Sklepu lub z Platformy szkoleniowej może wiązać się z zagrożeniem po
  stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do
  systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania
  i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia
  takich zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
  ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
  osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu oraz Platformy szkoleniowej w sposób niezakłócający ich
  funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub
  urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu lub
  Platformy szkoleniowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu lub Platformy szkoleniowej w sposób nieuciążliwy dla innych
  Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu lub Platformy
  szkoleniowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu lub Platformy szkoleniowej w sposób zgodny z przepisami
  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
  Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie lub na Platformie szkoleniowej nie stanowią
  oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do
  składania ofert zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 9. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie nie są równoznaczne z tym, że Towary są
  faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia na nie. Wyjątkowo
  może zdarzyć się, że wybrany Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie
  poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego Zamówienia.
  §3.
  Założenie Konta w Sklepie
 10. W celu założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
  Wymagane jest podanie przez Klienta: Loginu (adresu e-mail) i Hasła, oraz zatwierdzenie
  podanych danych poprzez wybór opcji „Zarejestruj się”.
 11. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone Hasło oraz Login i nie udostępniać ich osobom
  trzecim.
 12. Po założeniu Konta Klient może podać również dodatkowe dane, których będzie używał w
  celu dokonywania Zamówień.
 13. Założenie Konta jest możliwe również podczas składania Zamówienia.
 14. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do
  złożenia Zamówienia.
 15. Klient po zalogowaniu się na swoje Konto może poprawiać bądź aktualizować dane podane w
  trakcie Rejestracji, za wyjątkiem Loginu (adresu e-mail), do którego przypisane będzie Konto.
 16. W chwili założenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta w celu zapewnienia pełnej
  funkcjonalności Sklepu dla Klienta.
 17. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 18. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 19. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co
  równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient
  może zrezygnować z usługi Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@bozenakropka.pl.
  §4.
  Złożenie Zamówienia w Sklepie
 20. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi formularza Zamówienia
  dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa
  formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia
  Zamówienia przez Klienta lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia
  przed złożeniem Zamówienia.
 21. Usługa formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.
 22. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 23. W formularzu Zamówienia Klient wskazuje rodzaj i liczbę zamawianych Produktów poprzez
  dodanie ich do „koszyka”, wybrany sposób dostawy i płatności oraz wymagane dane Klienta:
  imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Możliwe jest
  również podanie dodatkowych danych na potrzeby wystawienia faktury VAT, w tym nazwy
  firmy oraz NIP. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się
  na jego Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych
  udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji w Sklepie lub później, z możliwością ich
  modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji
  „Kupuję i płacę” (lub innej potwierdzającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty).
 24. W przypadku braku dokonania przez Klienta Rejestracji w Sklepie, warunkiem złożenia
  Zamówienia jest dodanie Produktu do „koszyka”, wypełnienie w formularzu Zamówienia
  wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji Zamówienia oraz podjęcie innych
  czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 25. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy ze
  sprzedawcą.
 26. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta.
 27. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez
  Sprzedawcę drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail.
 28. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności
  błędnego lub niedokładnego adresu wysyłki, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
  niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia.
 29. Złożenia Zamówienia jest także możliwe telefoniczne pod numerem telefonu: (33) 455 45 63
  lub 602 705 601 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. W trakcie rozmowy
  Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie dokonania płatności za Zamówienie.
  §5.
  Warunki korzystania z Platformy szkoleniowej
 30. Klient może korzystać z Platformy szkoleniowej wyłącznie po założeniu Konta użytkownika
  kursu online na Platformie szkoleniowej.
 31. Identyfikacja Klienta na Platformie szkoleniowej następuje na podstawie Loginu (adres
  e-mail) i Hasła zdefiniowanego przez Klienta.
 32. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone Hasło oraz Login i nie udostępniać ich osobom
  trzecim.
 33. W chwili założenia Konta użytkownika kursu online na Platformie szkoleniowej Klient
  zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie
  dotyczącym prowadzenia Konta Klienta w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Platformy
  szkoleniowej dla Klienta.
 34. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 35. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 36. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co
  równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych oraz utratą
  dostępu do zakupionego kursu online. Klient może zrezygnować z usługi Konta poprzez
  wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres: gabinet@bozenakropka.pl.
  §6.
  Zakładanie Konta użytkownika kursu online na Platformie szkoleniowej i dokonywanie
  Zamówienia na Platformie szkoleniowej
 37. W celu założenia Konta użytkownika kursu online na Platformie szkoleniowej należy
  wypełnić formularz rejestracji dostępny przy zakupie Produktu (szkolenia online).
 38. Logowanie na Konto użytkownika kursu online na Platformie szkoleniowej odbywa się
  poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 39. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się na Konto użytkownika kursu online na
  Platformie szkoleniowej, a następnie wypełnić formularz Zamówienia i dokonać wyboru
  zamawianego Produktu.
 40. Wypełniając formularz Zamówienia, Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem
  faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
  Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 41. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną w zakresie usługi formularza Zamówienia
  dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa
  formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia
  Zamówienia przez Klienta lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia
  przed złożeniem Zamówienia.
 42. Usługa formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.
 43. Złożenie Zamówienia na Platformie szkoleniowej jest możliwe 24 godziny na dobę, we
  wszystkie dni tygodnia.
  §7.
  Cena i oferowane metody płatności w Sklepie oraz na Platformie szkoleniowej
 44. Cena Produktu jest ceną brutto i jest podana w złotych polskich.
 45. Zakup Produktu jest dokumentowany paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. Klient w celu
  otrzymania faktury VAT oznacza odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.
 46. Cena Produktu nie obejmuje kosztów dostawy do Klienta oraz ewentualnych kosztów
  wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 47. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz przeprowadzania i
  odwoływania akcji promocyjnych. W takich przypadkach cena wskazywana obok ceny
  promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie lub na Platformie
  szkoleniowej w ciągu ostatnich 30 dni.
 48. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji.
 49. Zapłata za zamówiony Produkt następuje:
  a) kartą płatniczą, przelewem bankowym online lub szybkim przelewem bankowym,
  b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr: 63 1050 1083 1000 0090 6587 1148,
  prowadzony przez ING Bank Śląski,
  c) gotówką przy odbiorze.
 50. Nieopłacenie Zamówienia w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia jest jednoznaczne z
  anulowaniem Zamówienia.
  §8.
  Realizacja Zamówienia w Sklepie oraz na Platformie szkoleniowej
  Towary:
 51. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terytorium Polski.
 52. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.
 53. Koszt dostawy Towaru jest uzależniony od wartości Zamówienia i wybranego sposobu
  płatności oraz wybranego sposobu dostawy.
 54. Cena Towaru nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy. O kosztach tych Klient jest
  informowany przed złożeniem Zamówienia.
 55. Zamówienia są realizowane przez Sklep w ciągu 2-5 dni roboczych. W przypadku płatności
  przelewem termin realizacji Zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 56. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta
  dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 57. Przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską i InPost zazwyczaj w ciągu 2-5 dni od dnia
  realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w
  dostawie przesyłek przez przewoźników.
 58. W przypadku wyboru paczkomatu InPost, adresem dostawy będzie adres paczkomatu
  wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
  Treści cyfrowe:
 59. Treści cyfrowe są dostarczane na adres elektroniczny (adres e-mail) podany przez Klienta w
  Zamówieniu (ebooki) lub udostępniane na Koncie Klienta na Portalu szkoleniowym (kursy
  online) niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta.
 60. Klient, składając Zamówienie na Treści cyfrowe wyraża zgodę na dostarczenie tych treści
  przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość i tym samym traci prawa
  odstąpienia od umowy.
 61. Po zakupie Klient otrzymuje dostęp do całości kursu online. Dostęp do kursu online na jest
  ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy od dnia otrzymania do niego dostępu przez
  Klienta.
 62. Dostęp do ebooków nie jest ograniczony czasowo.
 63. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń
  niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.
  Usługi (konsultacje dietetyczne, warsztaty stacjonarne):
 64. Szczegółowe zasady udzielania konsultacji dietetycznych są zawarte w odrębnym
  Regulaminie Gabinetu dostępnym pod adresem internetowym https://bozenakropka.pl.
 65. Szczegółowe zasady dotyczące warsztatów stacjonarnych są zawarte w odrębnym
  Regulaminie warsztatów dostępnym pod adresem internetowym https://bozenakropka.pl.
 66. Konsultacje dietetyczne oraz warsztaty stacjonarne zostaną przeprowadzone po uprzednim
  uzgodnieniu terminu z Klientem.
  Pakiety:
 67. Produkty mogą być sprzedawane w pakietach promocyjnych.
 68. W zależności od rodzaju Produktów, które wchodzą w skład pakietu promocyjnego, do
  realizacji Zamówienia w zakresie poszczególnych Produktów mają zastosowanie odpowiednie
  zasady określone w ust. 1-16.
  §9.
  Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 69. Z zastrzeżeniem ust. 12, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez
  podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia, w
  którym wszedł w posiadanie Towaru, a w przypadku umów o świadczenie usług w terminie
  14 dni od dnia zawarcia umowy.
 70. Oświadczenie może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
  Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie musi być jednoznaczne i mieć
  formę pisma wysłanego do Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 71. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
  niezawartą.
 72. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sprzedawca zwraca
  Konsumentowi otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później
  niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji
  Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 73. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
  użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
  wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 74. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
  i sprawdzenia zwracanego Towaru.
 75. Towar należy odesłać na adres: Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka, ul. Spółdzielcza 1,
  43-436 Górki Wielkie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia,
  w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 76. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 77. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 78. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się
  ponieść ten koszt.
 79. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie
  odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 80. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych
  szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.
  z 2020 r. poz. 287), m.in. w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
  przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który
  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
  przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości – co
  oznacza, że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, przedmiotem
  której są usługi w postaci konsultacji dietetycznych lub warsztatów stacjonarnych
  wykonane przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
  b) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
  konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie
  za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał
  konsumentowi potwierdzenie – co oznacza, że Konsumentowi nie przysługuje prawo
  odstąpienia od umowy, przedmiotem której są ebooki oraz kursy online;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  – co oznacza, że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy,
  przedmiotem której są suplementy diety, jeśli zostały otwarte;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
  krótki termin przydatności do użycia – co oznacza, że Konsumentowi nie przysługuje
  prawo odstąpienia od umowy, przedmiotem której są suplementy diety, jeśli ulegają
  szybkiemu zepsuci lub mające krótki termin przydatności do użycia.
 81. W zależności od rodzaju Produktów, które wchodzą w skład pakietu promocyjnego, do
  realizacji prawa odstąpienia od umowy w zakresie poszczególnych Produktów, tj. dla każdego
  Produktu wchodzącego w skład pakietu promocyjnego odrębnie, mają zastosowanie
  odpowiednie zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczące odstąpienia od umowy.
  §10.
  Postępowanie reklamacyjne
 82. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność Produktu z umową.
 83. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad.
 84. W przypadku, gdy zakupiony Produkt posiada wady, Konsument ma prawo do reklamacji na
  zasadach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z
  2020 r. poz. 287). Szczegółowe zasady odpowiedzialności Sprzedawcy oraz prawa i
  obowiązki Sprzedawcy oraz Konsumenta określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 85. Prawo reklamacji przysługuje także w odniesieniu do usług świadczonych przez Sprzedawcę
  drogą elektroniczną nieodpłatnie.
 86. Konsument może zgłosić reklamację pisemnie na adres: Wydawnictwo „Rodzina” Bożena
  Kropka, ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie lub na adres e-mali:
  gabinet@bozenakropka.pl. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Konsumenta
  (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz
  wskazanie pożądanego przez Konsumenta sposobu rozwiązania problemu.
 87. Jeśli reklamacja dotyczy Towaru, to celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien
  przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar
  należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 5.
 88. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie
  lub drogą elektroniczną, o ile Konsument podał adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia jej
  otrzymania. Zaniechanie odpowiedzi w terminie 14 dni traktuje się jako uwzględnienie
  reklamacji.
 89. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może dochodzić
  swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego lub skorzystać z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 90. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, który nie działa na prawach konsumenta, strony
  wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  §11.
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez
  Konsumentów
 91. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma
  charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią
  zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie
  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę
  pisemnie w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie
  został rozwiązany.
 92. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
  Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 93. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
  w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  §12.
  Prawa autorskie
 94. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w szczególności książki, ebooki oraz
  kursy online dostępne w sprzedaży w Sklepie oraz na Platformie szkoleniowej są objęte
  prawami autorskimi przysługującymi Sprzedawcy.
 95. Klient upoważniony jest do korzystania z treści, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w celach
  własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i
  wszelkie wykorzystywanie tych treści do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności
  do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  §13.
  Opinie o Produktach
 96. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych
  https://bozenakropka.pl oraz https://ugotusobiezdrowie.pl opinii Klientów na temat Produktów
  będących w ofercie Sprzedawcy.
 97. Sprzedawca publikuje wyłącznie opinie wyrażone przez Klientów, którzy dokonali uprzednio
  u Sprzedawcy zakupu danego Produktu, będącego przedmiotem opinii.
 98. Klient, który chce wyrazić opinię o zakupionym u Sprzedawcy Produkcie, może przesłać
  opinię na adres e-mail: gabinet@bozenakropka.pl. Opinia powinna zostać wysłać z adresu email, który został udostępniony Sprzedawcy przez Klienta podczas dokonywania zakupu.
 99. Nie ma możliwości automatycznego publikowania przez Klientów opinii na stronach
  internetowych Sprzedawcy.
 100. Klient przesyłając opinię do Sprzedawcy wyraża zgodę na jej publikację na stronach
  internetowych Sprzedawcy.
 101. Opinia stanowi subiektywną wypowiedź Klienta na temat danego Produktu.
 102. Klient przesyłając opinię do Sprzedawcy akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad
  określonych przez Sprzedawcę odnośnie publikacji opinii.
 103. Każda opinia nadesłana przez Klienta podlega weryfikacji. W pierwszej kolejności
  weryfikacji podlega fakt, czy opinia pochodzi od Klienta, który dokonał zakupu u
  Sprzedawcy. Weryfikacja odbywa się w oparciu o wskazany przez Klienta adres e-mail
  powiązany ze zrealizowanym zakupem. Jeśli przesłana opinia nie pochodzi od Klienta, który
  dokonał zakupu u Sprzedawcy, to opinia nie podlega dalszej weryfikacji. Jeśli przesłana
  opinia pochodzi od Klienta, który dokonał zakupu u Sprzedawcy, to następnie jest
  weryfikowana, czy nie narusza obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz
  praw osób trzecich, w tym Sprzedawcy.
 104. W każdym przypadku Sprzedawca jest uprawniony do decydowania o umieszczeniu opinii
  Klienta na swoich stronach internetowych lub o odrzuceniu nadesłanej opinii.
 105. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii negatywnych.
  §14.
  Ochrona danych osobowych
 106. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.
 107. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności
  dostępną na stronie internetowej pod adresem https://www.bozenakropka.pl oraz
  https://ugotujsobiezdrowie.pl/.
  §15.
  Postanowienia końcowe
 108. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
  danych osobowych.
 109. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie
  jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 110. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
 111. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez
  informacje na stronie https://bozenakropka.pl oraz https://ugotujsobiezdrowie.pl/.
  Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu do umowy zawartej na odległość
  Sprzedawca:
  Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka,
  ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie
  e-mail: gabinet@bozenakropka.pl
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
  Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………
  Adres:……………………………………………………………………………………………
  Nr telefonu:………………………………………………………………………………………
  Adres e-mail:…………………………………………………………………………………….
  Numer zamówienia: …………………………………………………………………………….
  Data zakupu:……………………………………………………………………………………..
  Data odbioru:…………………………………………………………………………………….
  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dotyczącej:
  L.p. Nazwa Produktu Liczba
  Zwrotu płatności w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość proszę dokonać na
  rachunek bankowy o numerze:
  …….……………………………………………………………………………………………
  ………………………………
  data i podpis
  Prosimy o dołączenie dowodu zakupu (faktury VAT/paragonu fiskalnego).
  Załącznik nr 2 – Wyciąg z ustawy o prawach konsumenta – przewidziana przez prawo
  odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową
  Rozdział 5a. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta.
  Art. 43a [Zastosowanie przepisów rozdziału]
 112. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym
  rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności
  umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu
  XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
 113. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
  Art. 43b [Towar zgodny z umową]
 114. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi –
  również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił
  przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 115. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących
  przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z
  elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których
  konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez
  przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na
  etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich
  publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie
  oczekiwać;
  4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem
  umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 116. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 117. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w
  ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna
  cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie
  zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 118. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego
  zamontowania towaru, jeżeli:
  1) zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;
  2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez
  przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2.
  Art. 43c [Odpowiedzialność przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową]
 119. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia
  i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez
  przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że
  brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w
  chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze
  specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 120. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową
  określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 121. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z
  umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w
  którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia
  towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
  wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
  Art. 43d [Naprawa lub wymiana]
 122. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 123. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać
  naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany
  przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i
  wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia
  towaru do zgodności z umową.
 124. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
  szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne
  niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 125. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został
  poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,
  uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w
  szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 126. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od
  konsumenta towar na swój koszt.
 127. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca
  demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych
  czynności na swój koszt.
 128. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
  Art. 43e [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]
 129. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
  umowy, gdy:
  1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
  2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
  3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do
  zgodności z umową;
  4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez
  uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
  5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z
  umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 130. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru
  niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 131. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 132. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się,
  że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 133. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy
  konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych
  towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać,
  aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 134. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt.
  Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  towaru lub dowodu jego odesłania.
 135. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba
  że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  (…)
  Rozdział 5b. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  Art. 43h [Dookreślenie pojęcia]
 136. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy
  wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, z uwzględnieniem art. 43j ust. 8.
 137. Do umowy, na mocy której przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
  oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy
  dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  (…)
  Art. 43j [Dostarczenie, odstąpienie]
 138. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy,
  chyba że strony postanowiły inaczej.
 139. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie
  dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub
  wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie,
  uzyskali do niej dostęp.
 140. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które
  konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 141. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia.
  Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie
  uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
 142. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej lub
  2) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin
  dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie
  dostarczył ich w tym terminie.
 143. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na przedsiębiorcy.
 144. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy przepis art. 43o stosuje się odpowiednio.
 145. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem
  materialnego nośnika.
  Art. 43k [Zgodność z umową]
 146. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność
  wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił
  przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 147. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z
  uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i
  bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może
  rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia
  złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w
  reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich
  publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę
  przed zawarciem umowy.
 148. Przedsiębiorca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do
  zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:
  1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje
  w sposób ciągły, lub
  2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są
  wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 149. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z
  ust. 3, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
  wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji
  dostarczonej przez przedsiębiorcę.
 150. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w
  zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie
  poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową
  określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej.
 151. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść
  cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 152. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że
  strony postanowiły inaczej.
 153. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przepis art. 43b ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  Art. 43l [Odpowiedzialność przedsiębiorcy]
 154. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
  dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat
  od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się
  przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 155. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 156. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
  dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być
  dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie,
  jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 157. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w
  zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 158. Domniemania określone w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca
  poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z
  przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w
  celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech
  środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
  Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi]
 159. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich
  zgodności z umową.
 160. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli
  doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
 161. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
  szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej
  lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 162. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od
  chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
  nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
  Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.
  Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]
 163. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu
  ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga
  nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
  2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust.
  4;
  3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował
  doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
  odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
  5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 164. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej
  lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z
  umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły,
  przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z
  umową.
 165. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za
  zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak
  zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
  Art. 43o [Zobowiązania przedsiębiorcy]
 166. Po odstąpieniu od umowy przedsiębiorca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub
  wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez
  przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
  1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które
  stanowiły przedmiot umowy;
  3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 167. Przedsiębiorca udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w
  powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez
  konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o
  których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
 168. Przedsiębiorca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na
  koszt przedsiębiorcy.
 169. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były
  niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.
 170. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej
  niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek
  odstąpienia od umowy.
 171. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa
  odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 172. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba
  że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  Art. 43p [Zmiana treści cyfrowej lub usługi cyfrowej]
 173. Przedsiębiorca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania
  jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych.
  Przedsiębiorca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób
  jednorazowy.
 174. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie
  konsumenta.
 175. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o
  której mowa w ust. 1.
Copyright © 2022 Bożena Kropka | Made by PRSites | Szkolenia napędza platforma Publigo